кошт

 • 181бюджетний — а, е. Стос. до бюджету. •• Бюдже/тна дисциплі/на обов язковий порядок перерахування платежів до бюджету та витрачання бюджетних асигнувань. Бюдже/тна ініціати/ва право членів парламенту вносити зміни у представлений урядом проект бюджету.… …

  Український тлумачний словник

 • 182валютний — а, е. Стос. до валюти. Валютне законодавство. Валютні резерви. •• Валю/тна бі/ржа біржа, що здійснює купівлю та продаж валюти, а також проводить її котирування. Валю/тна блока/да заходи, що їх уживає держава для обмеження функціонування у країні… …

  Український тлумачний словник

 • 183ведення — я, с. Дія за знач. вести 2). •• Ве/дення ба/зи да/них діяльність, спрямована на оновлення, структури бази даних. Ве/дення спра/ви управління справою, надання їй певної направленості. Ве/дення раху/нків оформлення рахунків, облік руху коштів на… …

  Український тлумачний словник

 • 184видаток — тку, ч. 1) Витрата, видання коштів, матеріалів і т. ін. для чого небудь, викликана чимсь або необхідна для здійснення тієї чи іншої мети. 2) бухг. Кошти, витрачені або необхідні для здійснення чого небудь. •• Вида/тки ро/звитку витрати бюджетів… …

  Український тлумачний словник

 • 185виживати — а/ю, а/єш, недок., ви/жити, иву, ивеш, док. 1) неперех. Залишатися живим, незважаючи на небезпеку, тяжке захворювання, скрутні умови існування і т. ін. 2) тільки док., неперех. Мати змогу прожити, проіснувати де небудь за рахунок якихсь коштів,… …

  Український тлумачний словник

 • 186витрачатися — а/юся, а/єшся, недок., ви/тратитися, ачуся, атишся, док. 1) Використовуватися, вживатися для чого небудь. 2) Губитися, втрачатися, пропадати даремно. 3) Витрачати багато грошей, коштів; робити великі витрати. 4) тільки недок. Пас. до витрачати …

  Український тлумачний словник

 • 187відновлення — я, с. Дія і стан за знач. відновити й відновитися 1 3). •• Відно/влення громадя/нства спрощений порядок придбання громадянства даної держави особами, які раніше його втратили. Відно/влення да/них процес копіювання інформації з архівних копій у… …

  Український тлумачний словник

 • 188відшкодування — я, с. 1) Дія за знач. відшкодувати. •• Відшкодува/ння зби/тків головна форма відповідальності за невиконання договірних зобов язань. Відшкодува/ння зно/су виділення коштів, спрямованих на ремонт та відновлення обладнання, споруд. 2) Те, що… …

  Український тлумачний словник

 • 189віремент — у, ч., фін. 1) Перерахування коштів з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої. || Перерахування суми кредиту з одного рахунку на інший. 2) Обмін борговими зобов язаннями …

  Український тлумачний словник

 • 190внутрішній — я, є. 1) Який є, міститься всередині чого небудь; прот. зовнішній. || Обернений усередину чогось. •• Вну/трішнє ву/хо система каналів скроневої кістки з рецепторним апаратом слухового і стато кінетичного аналізатора. 2) Який стосується психічної… …

  Український тлумачний словник

 • 191готівка — и, ж. 1) Гроші, які є в наявності; наявні гроші. 2) Грошові засоби у вигляді паперових грошей та монет, грошових знаків. •• Ка/сова готі/вка гроші готівкою в касах підприємств, організацій, банків тощо. 3) Перехідний залишок грошових коштів… …

  Український тлумачний словник

 • 192гроші — ей, мн. 1) Металеві й паперові знаки, що є мірою вартості за купівлі та продажу. Кредитні гроші. •• Ба/зові гро/ші сукупність готівки, емітованої центральним банком, та залишку коштів комерційних банків на їхніх рахунках у центральному банку.… …

  Український тлумачний словник

 • 193дармоїд — а, ч., зневажл. Той, хто живе на чужий кошт, чужою працею; нероба …

  Український тлумачний словник

 • 194дармоїдство — а, с., зневажл. Проживання на чужий кошт, чужою працею; неробство …

  Український тлумачний словник

 • 195дармоїдствувати — ую, уєш, недок., зневажл. Жити на чужий кошт, чужою працею; бути дармоїдом, неробою …

  Український тлумачний словник

 • 196дата — и, ж. Календарний час якої небудь події. || Позначка на листі, документі і т. ін. про час (рік, місяць і число) його написання. •• Ве/ксельна да/та позначення місця та часу складання векселя. Да/та без дивіде/нду дата, починаючи з якої цінний… …

  Український тлумачний словник

 • 197дебетовий — а, е. Прикм. до дебет. •• Дебето/ва ка/ртка різновид платіжної картки, за якою можна здійснювати платежі. Дебето/ве са/льдо взає/мних розраху/нків результат співвідношення платежів та надходжень коштів за певний період. Дебето/вий за/лишок… …

  Український тлумачний словник

 • 198дезінтермедіація — ї, ж. 1) Відмова від посередництва банків або інших фінансових установ чи їх неспроможність виконувати свої посередницькі функції щодо випуску цінних паперів. 2) Відплив деякої частини кредитів за межі національної банківської системи. 3)… …

  Український тлумачний словник

 • 199депозитний — а, е. Прикм. до депозит. •• Депози/тна валю/та банківські документи, які виступають у ролі засобів накопичення. Депози/тна опера/ція операція із залученням коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. Депози/тна проце/нтна… …

  Український тлумачний словник

 • 200депонування — я, с. Дія за знач. депонувати. •• Депонува/ння ве/кселя внесення на депозит до банку суми, яка має бути оплачена за векселем. Депонува/ння ко/штів внесення коштів, цінних паперів та інших цінностей до кредитних установ на зберігання. Депонува/ння …

  Український тлумачний словник